GDPR

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

poskytovaná podle čl. 13 GDPR o ochraně osobních údajů

Správce OÚ: Eurodan, s.r.o., Marie Cibulkové 394/18, IČ: 27378802

Kontaktní e-mail: info@eurodan.cz

1. Účel zpracování

Nabízení služeb

Uzavírání smluvních vztahů

Poskytování služeb

Evidence a vyhodnocování služeb

2.

Právní základ zpracování podle čl. 6

 

Zpracování je nezbytné

–          pro účely oprávněných zájmů správce

–          ze smluvních důvodů

3. Subjekty údajů Klienti správce (FO), zástupci klientů (PO), účastníci školení a konzultací
4. Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační:

–          jméno, příjmení, titul

–          doručovací adresa

–          kontaktní telefon a email

Týkající se poskytovaných služeb

5. Příjemci osobních údajů OÚ se zpracovávají výhradně pro potřebu správce, nikomu dalšímu se neposkytují.
6. Předávání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím OÚ se do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nepředávají
7. Automatizované rozhodování, včetně profilování OÚ OÚ nepodléhají automatizovanému rozhodování, ani profilování
8.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

 

–          kontaktní telefon a email zájemce služby výmaz do 1 roku

–          jméno, příjmení, titul a doručovací adresa klienta odebírající služby výmaz po 10 letech

9.

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření dle čl. 32 GDPR

 

Listinná podoba – ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému nebo nahodilému přístupu

Elektronická podoba – řízení přístupu nadefinováním přístupových oprávnění

10. Práva subjektu osobních údajů

a)       na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

b)       na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 15 GDPR)

c)       na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)

d)       na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)

e)       na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

f)        na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)

11.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

 

Pokud se subjekt OÚ domnívá, že s jeho osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)