PROJEKTY

Internal Control Academy

Podstatou projektu je zpracování a pilotní odzkoušení koncepce podpory malých a středních podniků, resp. OSVČ podnikajících na území regionu NUTS 2 hl. m. Praha v oblasti budování vnitřních řídicích a kontrolních systémů formou vytvoření metodiky, zpracování výukových materiálů, přípravy specializovaného vzdělávacího programu, procvičení získaných poznatků a nastavení systému udržení získaných zkušeností vytvořením poradenského místa fungujícího na neziskové bázi.

Zpracováním metodiky, jejím proškolení, procvičení a trvalým udržováním sleduje Eurodan, s.r.o. následující cíle:

  • zlepšení úrovně informovanosti zaměstnavatelů z řad malých a středních podniků, resp. OSVČ v oblasti vnitřních řídicích a kontrolních systémů těchto podniků cestou jejich proškolení a vybudování specializovaného poradenského centra;
  • rozvoj vzdělávacího programu pro podnikatele z řad vlastníků malých a středních podniků, resp. OSVČ a managementu či zaměstnanců těchto podniků, zaměřeného na budování a hodnocení vnitřních řídicích a kontrolních systémů zabezpečujících podnikání konkurenceschopné s ostatními členskými státy EU a dosahujícího efektivně, účinně a hospodárně nastavených cílů;
  • nastavení trvalého systému propojení malých a středních podniků, resp. OSVČ požadujících znalosti a zkušenosti z oblasti budování a hodnocení vnitřních řídicích a kontrolních systémů s konzultanty, opět z řad malých a středních podniků, resp. OSVČ, kteří působí v této oblasti.

Projekt se při tom bude opírat o model COSO a nejlepší praxi vyspělých zemí EU, zejména z Velké Británie. O zaměření a cílech více vypovídá přiložená prezentace.

V rámci projektu se vydává newsletter OPTIMUM, který by měl po dobu projektu plnit úlohu pravidelného informování veřejnosti o realizaci prací na projektu. Zájemci o zasílání elektronického newsletteru OPTIMUM se mohou registrovat u asistentky projektu na emailové adrese knoblochova@eurodan.cz .

Byl zpracován nový informační leták, který podává podrobnější informace k celému projektu.

Je připaven elektronický dotazník, který by měl od vlastníků a managementu MSP získat údaje pro analýzu současné úrovně Risk Managemtu a budování řídicích a kontrolních systémů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

 

INTERNAL CONTROL ACADEMY

ESFEU

 

Š 2006 - 2008 Eurodan, s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o.